Adatkezelési tájékoztató

az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatoknak a Pozitron Diagnosztika Egészségügyi Szolgáltató Kft. általi kezeléséről

Az alábbi tömör tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön az egészségügyi ellátás során megadott egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatai kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen, hiszen a személyes adatok kezelésének tisztességesnek, jogszerűnek és átláthatónak kell lennie.

A teljes Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat elérhető honlapunkon letölthető formában (pet.hu/adatkezelesi-tajekoztato), illetve a Pozitron Diagnosztika Kft. recepcióján papír alapon is.

Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint, hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

Az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatokat elsősorban egészségügyi célból, ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartási, továbbá számlázási és hírlevélküldési célból olyan módon kezeljük, amely biztosítja azok kellő időben való rendelkezésre állását, a megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz, és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi előírások megváltoztatásának jogát az adatkezelő fenntartja magának, a hatályos jogszabályok előírásaira tekintettel.

1. Az Adatkezelő megnevezése

Név: Pozitron-Diagnosztika Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Rövidített elnevezése: Pozitron- Diagnosztika Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.
E-mail: info(kukac)pet.hu
Fax: +36 1 505 8887
Telefon: +36 1 505 8888 | Munkanapokon 8.00-tól 18.00-ig hívható.
Weboldal: https://pet.hu/

 2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelésekre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet,

https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf

 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV

 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüaktv.)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700047.TV&celpara=&dbnum=1

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

3. Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos hírlevél küldéshez való hozzájárulásnak minősül:

 • ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet (pl. hírlevél feliratkozás)
 • a hírlevélről bármikor ingyenesen leiratkozhat, legegyszerűbben a hírlevél végén olvasható leiratkozás menüpont használatával
 • ha nem kíván hírlevelet kapni erre vonatkozóan az info(kukac)pet.hu címre küldött lemondó levélben hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 • Egyes esetekben intézményünk érdekmérlegeléssel igazoltan jogos érdek alapján küld hírlevelet. Amennyiben ezzel szemben tiltakozik az érintett, a továbbiakban természetesen nem küldhető számára hírlevél.

5. A betegellátáshoz kapcsolódó adatkezelés

5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: A biztonságos és személyre szabott betegellátás érdekében történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges a törvényben (Eüak.tv.) foglalt személyes adatokat és az ellátási eseményhez kapcsolódó célzattal az ismert egészségügyi adatokat felvenni.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja egyrészről a szolgáltatás igénybe vevőjeként az Ön önkéntessége, továbbá szerződés (pl. foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatra), avagy a jogszabály (Eüaktv.) kötelező előírása a betegadatok kötelező kezelésére, továbbá pl. a finanszírozási ügyekben a számviteli törvény számlázással kapcsolatos előírásai.

5.3. Az adatkezelés időtartama: A Pozitron Diagnosztika Kft. mint egészségügyi szolgáltató az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat törvényi előírás (Eüak.tv.) szerint köteles kezelni/tárolni. Az Ön hozzájárulása emiatt nem vonható vissza, a nálunk tárolt egészégügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatai törlésére vonatkozó esetleges kérelmét nem tudjuk teljesíteni. Az egészségügyi dokumentációt adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni. A vények megőrzési ideje 5 év.

6. Egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adat kezelésével kapcsolatos jogérvényesítés

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségeinken. Ha igényli adatvédelmi felelősünkhöz is fordulhat.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Név: Sillinger Annamária,

E-mail: adatvedelem(kukac)keroxcsoport.hu,

Postai cím: 1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. A fenti elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is. Ön emellett az Infotv. alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., www.naih.hu) fordulhat.

7. Adatvédelmi szabályzat

Tájékoztatjuk Önt, hogy adatvédelmi szabályzatunk részletesen tartalmazza az adatkezeléssel és betegjogokkal kapcsolatos további tájékoztatásokat (pl. honlap használattal kapcsolatos adatkezelés, betekintés a dokumentációba, ki férhet hozzá az adatokhoz, másolás kérés lehetősége, adathordozhatóság stb.).

Budapest, 2021. április 1.

Tájékoztató a helyiségben felszerelt elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásáról

Tisztelt Páciensünk és Tisztelt Látogatók!

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, a Pozitron-Diagnosztika Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.) az ügyfélfogadásra nyitva álló jelen helyiségében (emberi élet / testi épség / üzleti titok védelme / vagyonvédelem) érdekében elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést  tesz lehetővé (továbbiakban felvétel).  Az általunk alkalmazott eszköz az Ön tevékenységét/magatartását is rögzíti. A kamerákat felismerhetően, illetve képi jelöléssel ellátva helyeztük el.

A Társaság személyes adatkezelésének alapja a hatályos szabályozás szerint egyfelől az Ön önkéntes hozzájárulása pl. a diagnosztikai vizsgálatok során a beépített kamerák esetén is, továbbá a diagnosztikai egységekben, stb, ezért felhívjuk a figyelmét arra, amennyiben Ön jelen tájékoztatás ismeretében belép a kamerával megfigyelt területre, úgy ezzel a magatartásával hozzájárulását megadottnak tekintjük a felvétel készítéséhez. Amennyiben Ön nem kívánja megadni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez úgy kérjük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt területre.

A Társaság személyes adatkezelésének további jogalapja a Társaság jogos érdeke, melyet ún. érdekmérlegelési teszttel támasztottunk alá. Társaságunk által fenntartott és üzemeltetett nagy értékű tárgyi eszközök és infrastruktúra a betegellátás színvonalának és folyamatos biztonságának garantálása érdekében is megköveteli a vagyonvédelem elérhető legmagasabb szintjének biztosítását, ennek során pedig a felvétel készítését.

A felvételt cégünk a Pozitron-Diagnosztika Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.) tároljuk három munkanapig. Az adatok megismerésére jogosult személyek Társaságunk ügyvezetője, a helyettese és a kezelő személyzet.

A rendszert felügyelő személyek elérhetősége: Miklós Hunor – informatikai vezető és Hervay Gábor -üzemeltetési vezető, elérhetőségeik: Telefon: +36 1 505 8888, e-mail: info(kukac)pet.hu, Postaicím: 1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.

Amennyiben Önnek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti Társaságunknál, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve azt ne töröljük le.

Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait jogszabály tartalmazza, mely alapján 

 1. adatkezelésünkről tájékoztatást,
 2. a kezelt adatokkal kapcsolatban törlést, illetve zárolás kérhet, valamint
 3. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá
 4. jogainak megsértése esetén a nemzeti adatvédelmi hatósághoz és végső soron bírósághoz is fordulhat.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdés esetén forduljon adatvédelmi felelősünkhöz.  Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Név: Sillinger Annamária, E-mail: adatvedelem(kukac)keroxcsoport.hu, Postai cím: 1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

Budapest, 2020. április 1.